Служба за медицина на труд

 

-Извршување превентивни здравствени прегледи на работници: претходни прегледи пред вработување, периодични, насочени, контролни и вонредни здравствени прегледи, како и систематски прегледи на работниците,

 

-Вршење превенција, откривање, дијагностицирање, лекување, следење и пријавување професионални болести и болести во врска со работата, спречување на несреќи и повреди при работа и дава предлог мерки за превенција и здравствена заштита на работниците, оценка на работната способност и промена на работното место и предлага мерки за рехабилитација на работниците со посебни услови за работа,

-Учество во проценка на ризик на работни места, спроведува активности во рамките на промоција на здравје на работното место, организира превентивно едукативни предавања на работниците,

-Оценка на привремена спреченост на работа и оценка не работната способност при претходна постапка за упатување на ИПК и организира потребни функционални иследувања,

-Специјалистичко-консултативни прегледи и дијагностичко-терапевтски постапки, како и здравствени услуги на корисниците,

-Издавање лекарски уверенија за вработувања, поседување и носење оружје, за возачи, за општа здравствена состојба.

Примарна здравствена заштита на осудените и притворените лица

-Укажување на здравствена заштита на осудените и притворените лица.

-Вршење лекарски прегледи, советувања и други видови на здравствени услуги со цел за утврдување, проверување и следење на здравствената состојба на осудените и притворените лица

Биохемиско-лабораториска дејност

-Вршење основни биохемиски испитувања на осигурените лица на територија на Општина Велес,со цел за следење на општата здравствена состојба на осигурените лица,

-Согласно програмата за систематски преглед на децата од предучилишна и училишна возраст вршење биохемиски анализи и на тој начин следење на здравствената состоја на децата.

Што треба да знаеме за земање на крв и како да се припремиме

1. Денот пред доаѓање во лабораторија конзумирајте полесна храна најкасно до 19 часот

2. Наутро пред доаѓање во лабораторија не конзумирајте ни храна ни пијалоци, освен вода, и по можност изоставете го тутунот

3. 48 часа пред земање на крв избегнувајте интензивна физичка активноста, и не конзумирајте алкохол

4. Доколку имате било каква хронична терапија, утринската доза земете ја после земањето на крв

5. Доколку сте под терапија со препарати на база на железо или мултивитамински препарати обогатени со железо, контрола на железо во серум можете да правите најрано една недела до 10 дена по престанокот со терапијата

6. Доколку носите дете за земање крв, со зборови прилагодени на неговата возраст, објаснете му што го очекува во лабораторијата

7. После земање на крв, извесно време држете ја раката испружено и притиснете на местото на убодот, како не би дошло до појава на хематом

Leave a Reply

Вашата адреса за е-пошта нема да биде објавена. Задолжителните полиња се означени со *