Календар на имунизација

КАЛЕНДАР ЗА ИМУНИЗАЦИЈА ВО 2019

 

Возраст на лица што подлежат на задолжителна имунизација ВАКЦИНИ КОМЕНТАР
24 часа од раѓање ¹ Хепатитис  Б Вакцинирање
до 12 месеци ² БЦГ Вакцинирање
2  месеци ³ Ди Те Пер Вакцинирање / шестовалентна или поединечна вакцина
ХиБ
Хепатитис Б
Полио
3,5 месеци 4 Ди Те Пер Вакцинирање / петовалентна или поединична
ХиБ вакцина
Полио
6 месеци 5 Де Те Пер Вакцинирање / шестовалентна или поединечна вакцина
ХиБ
Хепатитис Б Полио
12 месеци 6 МРП Вакцина
18 месеци 7 Ди Те Пер I Ревакцинирање/ петовалентна или поединична вакцина
ХИБ
Полио
6 години 9 МРП Ревакцинирање
7 години ¹º ДиТе-адултна
Полио II Ревакцинирање
12 години ¹¹ ХПВ Вакцинирање
14 години ¹² Ди Те-адултна
ПОЛИО III Ревакцинирање
18 години ¹³ ТТ IV  Ревакцинирање

* Појаснување – возраст во месеци –  (се мисли со наполнети месеци)
–  возраст  во години – (се мисли со наполнети години)

ИНСТРУКЦИИ  –  ПОЈАСНУВАЊЕ

 ¹ Во првите 24 часа од раѓање детето се вакцинира со Хепатитис Б вакцина.

² До крајот на првата година детето се вакцинира  со  БЦГ вакцина без претходно туберкулинско тестирање.

³ Со полни 2 месеци детето се вакцинира  со шестовалентна вакцина која содржи (ДиТеПер ацелуларна, ХиБ, Хеп Б и ИПВ) или со поединечни вакцини.

4 Со полни 3,5 месеци детето се вакцинира со петтовалентна вакцина која содржи (ДиТеПер ацелуларна, ХиБ, и ИПВ) или со поединечни вакцини.

5Со полни 6 месеци  детето се вакцинира  со шестовалентна вакцина која содржи (ДиТеПер ацелуларна, ХиБ, Хеп Б и ИПВ) или со поединечни вакцини.

6 Со полни 12 месеци детето се вакцинира  со МРП вакцина.

7 Со полни 18 месеци детето се вакцинира со петтовалентна вакцина која содржи (ДиТеПер ацелуларна, ХиБ, и ИПВ) или со поединечни вакцини како I ревакцина.

8 Со полни 6 години детето се вакцинира со МРП ревакцина.

9 Со полни 7 години детето се вакцинира со   Ди-Те адултна вакцина  како II ревакцина и со ОПВ како II ревакцина.

10 Со полни 12  години се вакцинираат  само девојчињата со ХПВ вакцина.

 

¹1 Со полни 14 години детето се вакцинира  со  Ди-Те адултна  вакцина како III ревакцина и со  ОПВ како III ревакцина.

12Со полни 18 години детето се вакцинира со Тетанус IV ревакцина.

 

Leave a Reply

Вашата адреса за е-пошта нема да биде објавена. Задолжителните полиња се означени со *