Служби

 • Служба за итна медицинска помош и домашно лекување и примарна здравствена заштита во рурални средини ;
 • Служба за превентивна здравствена заштита на предучилишни деца ;
 • Служба за превентивна здравствена заштита за училишни деца ;
 • Служба за стоматолошка заштита на деца до 14 годишна возраст ;
 • Служба на медицина на труд ;
 • Служба за следење на деца со ризак и деца со пречки во развој

Дејности на здравствениот дом

Здравствениот дом на подрачјето за кое се основа обезбедува:

 • итна медицинска помош и домашно лекување,
 • превентивна здравствена заштита за предучилишни и за училишни деца,
 • следење на деца со ризик и деца со пречки во развој
 • поливалентна патронажа,
 • биохемиско – лабораториска дејност,
 • стоматолошка заштита на деца до 14 годишна возраст,
 • примарна здравствена заштита во рурални средини (села), и
 • обезбедување со лекови.

Здравствениот дом спроведува специјалистичко-консултативна здравствена заштита од областа на:

 • медицина на труд и
 • рентген за заби