Служби

 • Служба за итна медицинска помош и домашно лекување и примарна здравствена заштита во рурални средини ;
 • Служба за превентивна здравствена заштита на предучилишни деца ;
 • Служба за превентивна здравствена заштита за училишни деца ;
 • Служба за стоматолошка заштита на деца до 14 годишна возраст ;
 • Служба на медицина на труд ;
 • Служба за следење на деца со ризак и деца со пречки во развој

Дејности на здравствениот дом

Здравствениот дом на подрачјето за кое се основа обезбедува:

 • итна медицинска помош и домашно лекување,
 • превентивна здравствена заштита за предучилишни и за училишни деца,
 • следење на деца со ризик и деца со пречки во развој
 • поливалентна патронажа,
 • биохемиско – лабораториска дејност,
 • стоматолошка заштита на деца до 14 годишна возраст,
 • примарна здравствена заштита во рурални средини (села), и
 • обезбедување со лекови.

Здравствениот дом спроведува специјалистичко-консултативна здравствена заштита од областа на:

 • медицина на труд  -ЈЗУ Здравствен дом Велес е овластна здравствена установа од страна на Министерство за здравство за вршење на систематски здравствени прегледи, согласно Законот за безбедност и здравје при работа (Службен весник на Република Македонија бр.92/07, 136/11, 23/13, 25/13, 137/13, 164/13, 158/14, 15/15, 129/15, 192/15 и 30/16 и Службен весник на Република Северна Македонија бр.18/20). Цените на прегледите се уредени со Уредбата за видот, начинот, обемот и ценовникот на здравствени прегледи на вработените (Службен весник на Република Македонија бр.60/13 и 168/14), како и Правилникот за видот, начинот и обемот на здравствените прегледи на вработените („Сл. Весник на РМ“, бр.171/10 и 60/12).
 • рентген за заби
 • Панорамски 3D рентген апарат со 2D функција, Тип/модел CS 8200 3

Органограм ЈЗУ ЗД Велес

Правилник за внатрешна организација