Контакт

Телефони

Одговорно лице – ВД Директор Нино Николов

Правна и финансиска служба: 043 234 226

Служба за медицина на трудот :  078229346

Служба за превентивна здравствена заштита за предучилишни деца : 075261286

Служба за превентивна здравствена заштита за училишни деца : 076427069

Служба за стоматолошка заштита  : 075261354

Патронажна служба : 075261295

Логопед : 078229594

Дефектолог : 078229594

Службени лица кои посредуваат со информации од јавен карактер:

Верица Зографска Јорданова 043 234 226 meil: jzuzdveles@t.mk

Каменика Јорданова 043 234 226  meil: jzuzdveles@t.mk

Листата на информации е достапна на веб страната и огласна табла (образецот-Барање за пристап до информации од јавен каракте) можете да го преземете на следниот линк: https://aspi.mk/%d0%b4%d0%be%d0%ba%d1%83%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d1%82%d0%b8/%d0%be%d0%b1%d1%80%d0%b0%d1%81%d1%86%d0%b8/

Централа: 043 233 322

локали

Директор-114

Брза помош-121

Брза помош раководител-130

Правна и финансиска служба-105

Превентива за предучилишни деца-109

Медицина на трудот-104

Училишна медицина-120

Превентивна стоматологија-124

Психолог, Логопед, Дефектолог-116

Лабораторија-126

Лабораторија биохемија-127

Лабораторија Нова Населба-113

Лабораторија Панче Васков-123

Аптека-129

Книговодство-102

Благајна-107

Архива-110

Магацин-122

Гаража-103

Техничка служба-131

e-mail: jzuzdveles@t.mk