Контакт

Телефони

Одговорно лице – ВД директор Николче Димовски

Директор и факс: 043 225 308

Правна и финансиска служба: 043 234 226

Централа: 043 233 322

Службени лица кои посредуваат со информации од јавен карактер:

Верица Зографска Јорданова

Каменика Јорданова

Листата на информации е достапна на веб страната и огласна табла( образецот-Барање за пристап до информации од јавен карактер можете да ли превземете на следниот линк http://komspi.mk/ )

локали

Директор -114

Брза помош  -121

Брза помош раководител  -130

Правна и финансиска служба  -105

Превентива за предучилишни деца -109

Медицина на трудот -104

Училишна медицина -120

Превентивна стоматологија -124

Логопед,дефектолог -112

Лабораторија   -126

Лабораторија биохемија -127

Лабораторија Нова Населба -113

Лабораторија Панче Васков  -123

Аптека –  129

Книговодство -102

Благајна   -107

Архива   -110

Магацин  -122

Гаража   -103

Техничка служба  -131

e-mail: jzuzdveles@t.mk