Завршни сметки

Биланс на состојба за средства од ФЗОМ за  2018 година

Биланс на приходите и расходите за средства од ФЗОМ за 2018 година

Биланс на состојба од за средства сопствени приходи за 2018 година

Биланс на приходите и расходите за средства од сопствени приходи за 2018 година 

Биланс на состојба за средства од донации за 2018 година

Биланс на приходите и расходите за средства од донации за 2018 година

Биланс на состојба за средства од ФЗОМ за 2017 година

Биланс на приходите и расходите за средства од ФЗОМ за 2017 година

Биланс на состојба за средства од сопствени приходи за 2017 година

Биланс на приходите и расходите за средства од сопствени приходи за  2017 година

Биланс на состојба за средстваод донации за 2017 година

Биланс на приходите  и расходите за средства од донации за  2017 година