Завршни сметки

Биланс на состојба за сопствени средства 2021 година_

Биланс на приходи и расходи од сопствени средства 2021 година

Биланс на состојба за средства од ФЗОМ 2021 година_

Биланс на приходи и расходи за средства од ФЗОМ 2021 година_

Биланс на состојба за средства од донации 2021 година_

Биланс на приходи и расходи за средства од донации 2021 година_

Биланс на приходи и расходи за сметката од ФЗОМ 2020 година

Биланс на состојба за сметката на ФЗОМ 2020 година

Биланс на приходи и расходи за сметката од сопствени средства 2020 година

Биланс на состојба за сметката од сопствени средства 2020 година

Биланс на приходи и расходи за сметката од донации 2020година

Биланс на состојба за сметката од донации 2020година

Биланс на приходите и расходите на сметката на средствата од ФЗОМ-2019 година

Биланс на состојба на сметката од средства од ФЗОМ-2019 година

Биланс на приходите и расходите од сопствени средства -2019 година

Биланс на состојба на сметката од сопствени приходи -2019 година

Биланс на приходите и расходите на сметката од донации -2019 година

Биланс на состојба на сметката од донации-2019 година

Биланс на состојба за средства од ФЗОМ за  2018 година

Биланс на приходите и расходите за средства од ФЗОМ за 2018 година

Биланс на состојба за средства од сопствени приходи за 2018 година

Биланс на приходите и расходите за средства од сопствени приходи за 2018 година 

Биланс на состојба за средства од донации за 2018 година

Биланс на приходите и расходите за средства од донации за 2018 година

Биланс на состојба за средства од ФЗОМ за 2017 година

Биланс на приходите и расходите за средства од ФЗОМ за 2017 година

Биланс на состојба за средства од сопствени приходи за 2017 година

Биланс на приходите и расходите за средства од сопствени приходи за  2017 година

Биланс на состојба за средства од донации за 2017 година

Биланс на приходите  и расходите за средства од донации за  2017 година